ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา ก่อนการประชุมใหญ่สามัญปี 2022 

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา ก่อนการประชุมใหญ่สามัญปี 2022 

อธิษฐานอย่างจริงจังขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมายังประชากรของพระองค์และเตรียมเราให้พร้อมสำหรับงานของเรา เนื่องจากพระเจ้าทรงก่อตั้งคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งเป็นคริสตจักรที่เหลืออยู่ของพระองค์ เพื่อประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามพระองค์ในวิวรณ์ ประจักษ์พยาน เล่มที่ 9 หน้า 19 กล่าวว่า “ในความหมายพิเศษ ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเซเวนต์เดย์แอดเวนติสต์ถูกกำหนดให้อยู่ในโลกนี้ในฐานะผู้เฝ้ายามและผู้ถือแสงสว่าง สำหรับพวกเขาแล้ว คำเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่พินาศนั้นได้รับความไว้วางใจ แสงวิเศษจากพระวจนะของพระเจ้าส่องแสงอยู่บนพวกเขา 

พวกเขาได้รับงานที่นำเข้าเคร่งขรึมที่สุด 

การประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม ไม่มีงานอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่ง พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาดูดซับความสนใจของพวกเขา”

อย่าหลงทาง หมกมุ่น หรือสูญเสียสมาธิว่าทำไมเราถึงเป็น Seventh-day Adventists พระเจ้าเรียกเราให้ประกาศข่าวสารเหล่านี้ น่าเสียดายที่หลายคนไม่เข้าใจหรือเพิกเฉย และบางคนพยายามบิดเบือนหรือแม้แต่เปลี่ยนความหมายของข้อความเหล่านี้ เพื่อประกาศข่าวสารที่พระเจ้าประทานให้โลกรู้ เราต้องเข้าใจและยอมรับข่าวสารเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง ดังนั้น ทบทวนกับฉันว่าพระคัมภีร์และวิญญาณแห่งการพยากรณ์บอกอะไรเราเกี่ยวกับข่าวสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับวันนี้

เราอ่านในวิวรณ์ 14:6 “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นนิจแก่คนทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินโลก ทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกชนชาติ” แก่นแท้ของข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์คือความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ ความชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ ไม่ใช่ความชอบธรรมของเรา แต่เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ รากฐานของพระกิตติคุณอันเป็นนิจขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์และการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อเรา เราตอบรับข่าวสารพระกิตติคุณด้วยการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์และทำสิ่งดี ๆ เพราะเราเชื่อมโยงกับพระคริสต์ ข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์เป็นนิรันดร์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต…มุ่งเน้นที่พระคริสต์ เราถูกเรียกให้ไปประกาศแก่ทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกผู้คน

ข้อ 7 กล่าวต่อไปว่า “จงกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า

 ‘จงยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะเวลาแห่งการพิพากษาของพระองค์มาถึงแล้ว และนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างสวรรค์และโลก ทะเลและน้ำพุ” ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศด้วยเสียงอันดังเพื่อให้ทุกคนได้ยิน จงถวายเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเสมอ ไม่ใช่ตัวคุณเอง เมื่อมีคนชมคุณ ให้พูดว่า “สรรเสริญพระเจ้า!”

ข้อความกล่าวว่า “ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” ใช่ เรากำลังถูกตัดสิน เริ่มตั้งแต่ปี 1844 การพิพากษาสอบสวนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสวรรค์เริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงทบทวนชีวิตของผู้คนตลอดประวัติศาสตร์ วันหนึ่งการทดลองจะปิดลง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องพึ่งพาพระเยซูทุกวัน

การพิพากษานี้ยังปรากฏต่อหน้าทั้งจักรวาลอีกด้วย เป็นการบอกว่ารากฐานอันยอดเยี่ยมแห่งความรักของพระเจ้านั้นยุติธรรม บริสุทธิ์ และเป็นความจริงหรือไม่ แน่นอน ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ 

ข้อความระบุว่าเราต้องนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างสวรรค์และโลกและทะเลและน้ำพุ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเชื่อมโยงกับข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สาม ซึ่งบ่งบอกว่าพระเจ้าคือผู้สร้างผู้ทรงอำนาจ เราต้องนมัสการพระองค์ไม่เพียงแต่ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเท่านั้น แต่ในวันที่พระองค์ขอให้เรานมัสการพระองค์—วันสะบาโตวันที่เจ็ด—เครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจของพระองค์ 

วันสะบาโตวันที่เจ็ดจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในยุคสุดท้าย มันขัดแย้งกับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายโดยสิ้นเชิงเพราะตราประทับของพระเจ้าคือการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ด เวลาจะมาถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะนมัสการใครโดยระบุว่าความภักดีของเราอยู่ที่ใดต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยการนมัสการพระองค์ในวันที่พระองค์ทรงกำหนดไว้—วันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ วันที่เจ็ด—โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา หรือติดตามสัตว์ร้ายซึ่งตั้งวันบูชาเท็จขึ้น ในเวลานั้นผู้ที่เลือกถือวันอาทิตย์จะได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย เพราะเครื่องหมายของสัตว์ร้ายคือการรักษาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันบูชาสัตว์ร้าย

การโต้เถียงครั้งใหญ่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหน้า 604: “ด้วยประเด็นนี้ที่ยกมาต่อหน้าเขาอย่างชัดเจน ใครก็ตามที่เหยียบย่ำกฎของพระเจ้าเพื่อเชื่อฟังกฎหมายของมนุษย์จะได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย” กล่าวต่อไปในหน้า 605 ว่า “วันสะบาโตจะเป็นการทดสอบความภักดีครั้งยิ่งใหญ่เพราะเป็นประเด็นของความจริงที่มีการถกเถียงกันเป็นพิเศษ เมื่อการทดสอบขั้นสุดท้ายมาถึงมนุษย์ เส้นแบ่งระหว่างผู้ที่รับใช้พระเจ้ากับคนที่ไม่รับใช้พระองค์จะถูกขีดเส้นแบ่งไว้ ในขณะที่การรักษาวันสะบาโตเท็จตามกฎหมายของรัฐซึ่งตรงกันข้ามกับบัญญัติข้อที่สี่จะเป็นการปฏิเสธความจงรักภักดีต่ออำนาจที่ต่อต้านพระเจ้า การรักษาวันสะบาโตที่แท้จริงโดยเชื่อฟังกฎของพระเจ้า เป็นหลักฐานของความภักดีต่อผู้สร้าง ในขณะที่ชนชั้นหนึ่งยอมรับเครื่องหมายของการยอมจำนนต่ออำนาจทางโลก 

เห็นได้ชัดว่า ตราประทับของพระเจ้าเชื่อมโยงกับการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดให้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณพึ่งพาพระเจ้า โดยยอมให้อำนาจที่ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ทำงานในตัวคุณและนำพระสิริมาสู่พระองค์ 

Friends, The Great Controversy เป็นหนังสือที่น่าอัศจรรย์ ในช่วงยุคสุดท้ายจะมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมาย หนังสือที่ทรงพลังเล่มนี้ช่วยเปิดม่านเตือนเราถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ฉันเชื่อทุกคำในหนังสือเล่มนี้ ฉันสนับสนุนและส่งเสริมมัน เล่มที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป